Viktig info vid köp av bostad (eller försäljning!)

En sammanställning om vad du bör veta om mäklarens uppdrag

Mäklarens roll

 • Mäklaren har enligt lag en övergripande omsorgsplikt som innebär att hen ska agera som en opartisk mellanman och tillvarata båda parters intressen. Dock ska han mot sin uppdragsgivare (vanligen säljaren) ta särskild hänsyn till dennes ekonomiska intressen.
 • Mäklaren ansvarar inte för bostadens skick eller eventuella fel i denna, men hen måste informera köpare och intressenter om sådant som kan vara av betydelse och som hen känner till om fastigheten.

Om du vill lära känna våra mäklare lite bättre kan du börja här! 

Budgivning

 • Det finns inga lagar och regler som reglerar budgivningen. Vi på Bostad&Co förordar en öppen och transparent budgivning.
 • Det är alltid säljaren som bestämmer vem som ska få köpa bostaden. Ofta är det priset som avgör, men det kan finnas andra skäl som väger tyngre och det är upp till säljaren att avgöra detta – det kallas att säljaren har fri prövningsrätt.
 • Mäklaren är skyldig att framföra alla bud till säljaren, även sådana som inkommer efter budgivningens avslut.
 • Mäklaren ska notera alla bud som lämnas på bostaden, där det antecknas namn, kontaktuppgifter, belopp och tidpunkt, samt eventuella villkor. Denna förteckning lämnas sedan till slutgiltig köpare och säljare.
 • Den som vill lägga ett bud på en bostad ska visa upp ett giltigt lånelöfte.

Fullständig info om budgivningen hittar du här! 

Ekonomi

 • Vi rekommenderar att man ber sin bank om en rådgivning för att se över den privata ekonomin och levnadssätt för att komma fram till en rimlig boendekostnad. Därifrån bör lånelöftet utgå.
 • Vi hjälper gärna till med värdering av befintligt boende samt rådgivning gällande köp av bostad. Det kostar ingenting i köpprocessen.
 • Det tillkommer kostnader för lagfart och pantbrev i köp av fastighet, kostnader man inte får ta lån till.

Fler ekonomiska begrepp i en bostadsaffär hittar du här! 

Undersökningsplikt och upplysningsplikt

Kortfattat kan man säga att

 • Köparen har en undersökningsplikt för att få en uppfattning av bostadens skick innan köp. I kombination med vad man rimligen kan förvänta sig av bostadens ålder ligger detta till grund för huruvida det i lagens mening föreligger fel eller inte i bostaden.
 • Säljaren har en upplysningsplikt om sådant hen känner till om bostadens skick. När säljaren upplyst köparen om ett fel övergår ansvaret för detta till köparen. Om säljaren istället sagt att ett fel inte föreligger stannar ansvaret för ett eventuellt sådant hos denne.
 • Undersöknings- och upplysningsplikten sträcker sig även utanför bostaden, som till exempel väsentliga förändringar i närområdet eller i en bostadsrättsförening.

Läs vidare om undersöknings- och upplysningsplikten för villor här

Läs vidare om undersöknings- och upplysningsplikten för bostadsrätter här

Fakta om bostadsrättsföreningen och diverse protokoll

 • Mäklaren tillhandahåller senast tillgänglig information från bostadsrättsföreningen såsom stadgar och årsredovisningar, samt energideklarationer och eventuella besiktningsprotokoll. I de flesta fall finns dessa att ladda ner från denna hemsida i anslutning till bostadsbeskrivningen. Be annars mäklaren om detta.

Bostadens storlek och planritningar

 • Mäklaren kontrollmäter inte bostaden
 • Planritningarna är ungefärliga och avvikelser kan förekomma. När måtten är av särskilt intresse bör köparen be om originalritningar, alternativ göra egna uppmätningar.

Uppdragsavtal

 • Uppdragsavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och mäklaren.
 • Avtalet löper vanligtvis tills vidare, med ensamrätt under 3 månader åt gången. Det betyder att oavsett vem som säljer bostaden under ensamrättstiden, så har mäklaren med rätt till provision. Efter det råder ett anvisningskrav som säger att mäklaren har rätt till provision när han anvisat en intressent som skriver kontrakt. Detta gäller även efter det avtalet sagts upp, om det går att påvisa att det är mäklarens förtjänst att avtal kom till stånd.

Provision

 • Provisionen beräknas normalt efter en viss procent på köpeskillingen. Det går också att avtala om fast provision, med eller utan provisionsstege över en viss nivå.
 • Mäklaren har inte rätt till annan ersättning (t ex för utlägg) än ovan nämnda, om det inte avtalats om detta.
 • Mäklaren har rätt till provision när det finns ett bindande köpekontrakt.

Klausuler och återgångsvillkor

 • Mäklaren ska vara uppmärksam på om någon part bör villkora köpet. Hen ska verka för att parterna kommer överens om lämplig återgångsklausul men kan inte tvinga någon. Orsaker till villkor kan vara lån och besiktning efter kontraktsskrivning.
 • Återgångsklausuler ska innehålla rimliga tidsfrister. Ett avtal utan tidsfrist kan annars förbli svävande tills dess villkoret är uppfyllt, för snäv tidsram kan ställa till det åt andra hållet. Klausuler ska fungera i praktiken!
 • Det är också av vikt att återgångsklausuler anger hur begäran om återgång ska ske och när det kan ske. Klausulerna bör utformas så att onödiga tvister om tolkningen kan undvikas och bör inte vara så begränsande att återgång inte kan ske. Mäklaren ska ta tillvara på båda parters intressen.

Marknadsföring

 • Köparen godkänner att bostaden marknadsförs efter försäljningen med bilder, fakta om bostaden och slutpris.

Läs mer om fastighetsmäklare och fastighetsaffärer hos Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet. Vi följer deras riktlinjer.

BEVAKNING

Det är inte lätt att hålla koll på allt när livet pågår. Vi hjälper dig att hitta din bostad i Halmstad!

Klicka på länken nedan och fyll i dina önskemål,
– sedan kontaktar vi dig när vi får en träff!