Mäklarspråk

Ord och begrepp du ofta finner i vår värld

Vi ber om ursäkt för alla ord och termer vi kastar oss omkring med och tror att alla ska förstå lika väl som vi. Nedan har vi spaltat upp ord och begrepp som du kanske funderar över – och om du undrar över något annat blir vi bara glada över att få förklara. Vi glömmer bort att vår vardag är latin för dig… Klicka bara på plusset framför ordet du vill få förklarat.

Ordlista (generellt & fastigheter)

Accepterat utgångspris

Vår definition: Det pris som annonseras och som säljaren är villig att acceptera som försäljningspris. Om det finns fler intressenter skiljs dessa åt genom budgivning samt av andra faktorer som kan vara intressanta för säljaren att ta i beaktning.

Amortering

Periodisk avbetalning på lån. Betalningen inkluderar inte ränta men vanligen betalar man dessa samtidigt.
Du får inte låna mer pengar till en bostad än 85% av marknadsvärdet. Det har vår regering bestämt. Du ska därefter skaffa dig ett säkerhetsutrymme för framtida värdeförändringar genom att amortera ner lånen med 2% årligen till minst 70% av marknadsvärdet och sedan med 1% tills lånegraden är 50% (enligt amorteringskravet från 2016-06-01). From 2018-03-01 utökas amorteringskravet för hushåll med höga skuldkvoter. De lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten skall amorteras ytterligare med minst 1% årligen.

Ansvar för fel i bostad

Gällande eventuella skador och fel som upptäcks i bostaden efter tillträdet lutar man sig på jordabalken (villa) alternativt köplagen (bostadsrätt) för att finna vägledning till vem som får stå för kostnaden för dessa. Köparen ska vid avtalets undertecknande ha undersökt bostaden noggrant. Säljaren ansvarar för att bostaden inte försämras under tiden mellan avtal och tillträde. (läs om köparens och säljarens ansvar för bostadsrättens skick eller om det gäller villa/radhus köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick)

Säljaren har ett ansvar för fel i bostaden i upp till två år för bostadsrätt och i upp till tio år för fastighet. Fel ska åberopas till säljaren inom skälig tid efter det köparen upptäckt, eller borde upptäckt felet, annars faller rätten att kräva kompensation.

Arrende

Markägaren upplåter nyttjanderätten till marken, mot ersättning, i långa avtal som är förenade med besittningsskydd när villkoren skrivs om. På den marken har du som arrendator rätt att uppföra och bibehålla ett bostadshus. När du köper ett arrende köper du således huset och tar över rätten att bruka marken. Därför kan du inte heller söka lagfart på fastigheten. Eftersom du inte äger marken är säkerheten inte lika hög som för en friköpt fastighet. Det kan därför vara svårare och dyrare att få belåning från banken på denna.

Besiktning

Utförs antingen av köparen eller säljaren i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Krävs för att parterna skall ha utfört sin undersökningsplikt respektive upplysningsplikt till fullo. Finns olika varianter på denna, t ex Jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Bostadsrätt

En upplåtelseform där medlemmarna i en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning på obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser de har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. Du köper således en del av en ekonomisk förening och dess fastighet.

(Du kan läsa mer om bostadsrätten på separat sida)

Brygglån

Ett lån som betalar din nya bostad i väntan på att du säljer din nuvarande. För att få detta beviljat av banken ska din kalkyl klara av dubbla boendekostnader.

Budgivning

En budgivning vid en försäljning som sker genom Bostad&Co är fullkomligt transparent, samtliga bud som läggs är ”säkra”, samtliga budgivare har lämnat in lånelöfte till mäklaren alternativt medgivit mäklaren att kontakta budgivarens bankkontakt. Allt för att säkerställa att de bud som läggs har en ekonomisk bärighet. När köpekontraktets samtliga villkor är uppfyllda överlämnas en budgivningslista till såväl köpare som säljare med samtliga budgivares namn, telefonnummer samt bud och klockslag för lagda bud.

(Du kan läsa mer om budgivningen på separat sida)

Byggrätt

Rätt att uppföra byggnad enligt detaljplanens riktlinjer. Kort sagt gäller att om detaljplanen följs ger byggnadsnämnden ett skriftligt godkännande att bygga huset, sk bygglov. Bygglov krävs även för vissa förändringar av huset, t ex fasad, fönster, tak och utbyggnader.

Byggnadstillbehör

Fast inredning och annat varmed en byggnad blivit försedd, om den är ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna enligt 2 kap. 2 § jordabalken.
Fast inredning som en byggnad blivit försedd med, ex. diskmaskin, hatthylla, badkar, ledstång, parabolantenn.

Byggnad

I slarvigt vardagstal menar de flesta hus när de talar om en fastighet. Men den korrekta benämningen är att fastigheten är själva tomten och att att huset är ett fastighetstillbehör till denna.

Byggnad på ofri grund

Byggnad som inte är ett tillbehör till fastigheten. T ex en stuga på en arrendetomt.

Energideklaration

Skall enligt lag utföras av ägaren till fastigheten.

Fastighet

Fast egendom som är upptagen i fastighetsregistret.

I första paragrafen i Jordabalken lyder följande: Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser.

Fastighetsmäklare

Mäklaren är en förmedlande länk och ska agera som opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Mäklarens uppdrag innefattar allt mellan intag till avslut, t ex värdering, visning, upprättande av köpehandlingar, budgivning, rådgivning etc. Bara den som registrerats som mäklare av Fastighetsmäklarnämnden har rätt att agera som sådan.

Fastighetstillbehör

Föremål som säljaren har tillfört fastigheten (marken) för stadigvarande bruk, t ex byggnad, friggebod, flaggstång, badbrygga, torkvinda, växthus, träd mm.

Friskrivningsklausul

Innebär att du som köpare egentligen har en vidare undersökningsplikt av fastigheten då du efter köp har mindre möjligheter att från säljaren få ersättning för kostnader pga ”dolda fel” i en fastighet. Oftast används detta när dödsbo skall sälja då dödsbodelägarna oftast inte har tillräckligt djupa kunskaper om fastighetens skick.

Frågelista

Säljaren fyller i en lista där hen anger tidigare skador, utförda reparationer och förbättringar som denne känner till. Denna blir sedan en bilaga till kontraktet.

Fullmakt

Fullmakt krävs för försäljning/köp i det fall en eller flera delägare ej kan medverka vid avtalsskrivningar etc.

Förmedlingsuppdrag

Förmedlingsuppdraget (även kallat uppdragsavtal) skall enligt mäklarlagen vara skriftligt och undertecknat av uppdragsgivare (vanligen säljaren men kan även tecknas av köparen) och mäklare. Här anges förutsättningarna för uppdraget. Uppdraget löper normalt tills vidare.

Förmedlingsuppdraget är oftast förenat med ett avtal om ensamrätt. Det innebär att mäklaren normalt har rätt till provision om bostaden säljs under tiden som ensamrätten varar (får tecknas 3 månader åt gången och förlängas efter 2) oavsett om hen medverkat till försäljningen eller inte.

Mäklaren är alltid en opartisk mellanman oavsett vem som är uppdragsgivare, men ska samtidigt särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Handpenning

Erläggs av köparen till säljaren 2-5 dagar efter det att köpekontrakt har undertecknats, generellt är handpenningens storlek 10% av köpeskillingen.

Köpebrev

Vid köp av fastighet undertecknar parterna ett köpebrev och med denna handling söker man sedan lagfart för köparen. Detta brev är kvittot på köpet.

Köpekontrakt

Ett juridiskt bindande avtal med överenskommelser parterna emellan.

Lagfart

Den lagfarna (rättmätige) ägaren av en fastighet har en lagfart som bevis på äganderätten. Vid en fastighetsaffär övertar köparen denna mot en kostnad till staten.

Denna utgår med 1,5% av köpeskillingen och betalas till Inskrivningsmyndigheten den dag du som köpare övertar fastigheten. Utöver detta tillkommer en expeditionsavgift på 825 kr. Se www.inskrivningsmyndigheten.se för mer utförlig information.

(Exempel: Lagfartskostnaden för en fastighet som kostar 1 000 000 kr blir 15 825 kr)

Lånelöfte

Inför köpet av din nya bostad behöver du kontakta din bank för att, utefter dina ekonomiska förutsättningar, få besked om vilka möjligheter du har till att köpa ditt drömboende. Mäklaren på Bostad&Co kommer innan du lägger bud att begära in lånelöftet från dig, alternativt kontakta din bank, och först därefter registrera ditt bud.
Detta är en säkerhet för dig då du som privatperson oftast gör din största ekonomiska investering i livet när du köper din bostad, men också för alla andra som är med i en eventuell budgivning. Det är viktigt att den som lägger budet också kan genomföra affären.

Medgivande

Medgivande till försäljning krävs i det fall ni som sambos/gifta skall sälja ert boende och bara den ena parten äger fastigheten. Detta för att parten som inte äger bostaden plötsligt ska stå utan boende utan att ha haft möjlighet att påverka sin situation.

Oäkta bostadsrättsförening

En förening där föreningen har mindre än 60% av föreningens fastighet utnyttjad som bostäder, högre skatt vid försäljning, hela vinsten beskattas! Eventuell vinst kan ej förflyttas till nästa ägda boende.

Pantbrev

Bankernas säkerhet när de belånar fastigheter, kallas också inteckning. Varje lånad krona inom hypotekslånen (som lån med säkerhet i fastighet kallas, och som därför genererar en lägre ränta) behöver dessa pantbrev. Om det inte finns tillräckligt med pantbrev måste du ta ut nya. För detta tar inskrivningsmyndigheten en kostnad på 2% av pantbrevsbeloppet.

(Exempel: Låt oss säga att det på den fastighet du önskar köpa finns uttagna pantbrev om 500 000 kr och du skall belåna 1 000 000 kr, så blir pantbrevskostnaden 2% x 500 000 kr = 10 000 kr samt 375 kr i expeditionsavgift.)

Pantbrev uttas inte vid köp av bostadsrätt då du inte äger fastigheten utan ”bara” rätten att bo i den.

Provision

Mäklaren har rätt till provision eller annan ersättning när bostaden/fastigheten är förmedlad, och bara då om inte annat avtalats. Mäklaren har rätt till provision eller ersättning när det finns en förmedlad kontakt (anvisningskrav) och det finns ett orsakssamband mellan förmedling och försäljning. Detta gäller även vid uppsagt förmedlingsuppdrag. Under ensamrättstiden har mäklaren rätt till provision oavsett medverkan till försäljning. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till om du byter mäklare – fråga din mäklare om detta så att denne får förklara ingående vad som gäller.

Ersättningsformen kan variera mellan olika mäklarkontor, men också mellan olika mäklare och uppdrag! Förhandla fram den ersättningsmodell som passar dig bäst! Vanligast är följande former:

1) Provision på köpeskillingen
– med en procentsats på hela köpeskillingen
– med olika procentsatser inom vissa intervall av köpeskillingen
– med en fast lägsta ersättning upp till en viss köpeskilling och en procent utöver
2) Fast pris oavsett köpeskillingens storlek
3) Ersättning för utlägg eller moment (t ex annonskostnad och värdering)
– som betalas utöver provisionen om bostaden/fastigheten säljs
– som betalas om bostaden/fastigheten inte säljs

Räkna på de olika varianterna och vad som gäller för olika scenarion. Mäklaren ska kunna ge en ungefärlig prisbild av vad provisionen kan bli vid olika försäljningspriser. Priserna är alltid inkl moms.

Mäklaren har rätt till provision/ersättning när villkoren för förmedlingen är uppfyllda. Mäklarens arbete är dock inte färdigt förrän tillträde och reavinst-/förlustberäkningen har slutförts.

Reavinst

Vinst vid försäljning av din bostad beskattas med 22% av vinsten. Mäklaren på Bostad&Co hjälper dig med beräkningen vid försäljning.

Reaförlust

Vid förlust vid försäljning av sin bostad har du i vissa fall rätt till 30% avdrag för förlusten upp till 100 000 kr. Eventuella förluster utöver de 100 000 kr medger då avdragsrätt med 21% på överskjutande belopp. Mäklaren på Bostad&Co hjälper dig med beräkningen vid försäljning.

ROT-avdrag

Vid renovering av din bostad har du rätt att få ROT-avdrag med max 50 000 kr. Avdraget gäller per ägare av fastigheten, se www.skatteverket.se för mer utförlig information.

RUT-avdrag

Du kan få RUT–avdrag för hushållsnära tjänster, se www.skatteverket.se för mer utförlig information.

Servitut

Ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har för att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet. Till exempel kan en fastighetsägare ha ett servitut för att dennes vattenledning går över grannens tomt. Grannen får då inte kapa ledningen och på så sätt hindra ägaren till ledningen att få sitt vatten. Servitutet bör vara skriftligt och inskrivet i fastighetsregistret för att undvika framtida tvister.

Svävarvillkor

I kontraktet kan man förhandla om villkor som ger parterna rätt att frånträda köpet. Ett sådant villkor kan till exempel vara att köparen får sin bostad såld eller att säljaren hittar en bostad att flytta till. Villkoret skall alltid tidsbegränsat då avtalet annars hänger svävande på obestämd tid. När villkoret är uppfyllt eller när datumet har passerat är kontraktet bindande alternativt upphävt. Det är en fråga om förhandling om villkor ska finnas i avtalet eller inte. En säljare har full rätt att välja en annan köpare utan krav på villkor, även om det budet skulle vara lägre, eftersom avtalet då blir bindande direkt och risken för att börja om försäljningen elimineras.

Tillträdesdag

Kallas den dag då köpare och säljare träffas på köparens bank för att slutföra bostadsaffären.

Tomträtt

Kommunen eller staten äger marken och du köper enbart bostadsbyggnaden och besittningsrätten till tomten. Oftast är tomträttsperioden 10 år. Tomträtten är en starkare rätt än nyttjanderätten, utan att äganderätten går från upplåtaren, som i en samhällsplanering kan lösa in tomterna och förfoga över marken på det sätt den anser nödvändigt. När planeringen är gjord kan du som tomträttshavare i vissa fall få lösa ut tomträtten och du blir då lagfaren ägare till fastigheten.

Uppdragsavtal

Förmedlingsuppdraget skall enligt mäklarlagen vara skriftligt och undertecknat av uppdragsgivare (vanligen säljaren men kan även tecknas av köparen) och mäklare. Här anges förutsättningarna för uppdraget. Uppdraget löper normalt tills vidare.

Förmedlingsuppdraget är oftast förenat med ett avtal om ensamrätt. Det innebär att mäklaren normalt har rätt till provision om bostaden säljs under tiden som ensamrätten varar (får tecknas 3 månader åt gången och förlängas efter 2) oavsett om hen medverkat till försäljningen eller inte.

Mäklaren är alltid en opartisk mellanman oavsett vem som är uppdragsgivare, men ska samtidigt särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Uppskov

I det fall du köper en ersättningsbostad har du i vissa fall möjlighet att istället för att skatta 22% av ev vinst skjuta upp denna till den dagen du säljer ersättningsbostaden i framtiden, dvs göra ett uppskov av vinst. Det är inte beloppet du skulle betalat i skatt du skjuter upp utan beskattningen av hela eller delar av vinsten. Skattesatsen kan ändras fram till dess du väljer att beskatta vinsten, och således bli både högre eller lägre.

Äkta bostadsrättsförening

En förening där minst 60% av föreningens fastighet utnyttjas som bostäder.

Överlåtelseavtal

Avtal mellan parterna vid köp av bostadsrätt.

Överlåtelsebevis

Handling som parterna undertecknar vid tillträde av bostadsrätt. Kvittot på försäljningen och beviset på att äganderätten övergått från säljare till köpare.

Ordlista (specifikt bostadsrätt och nyproduktion)

Andelstal

Varje bostadsrättsförening är uppdelad i andelar där varje bostadsrätt har sin andel. Den står ofta i direkt proportion till lägenhetsytan och styr lägenhetens månadsavgift. Vissa föreningar poängsätter lägenheterna i huset i förhållande till varandra vilket då slår igenom på andelstalen, och då också på avgiften som fördelar föreningens kostnader på de olika lägenheterna. Påverkansfaktorer kan vara läget i huset eller om lägenheten är beskaffad med något som andra saknar.

Bostadsrättsförening (BRF)

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och medlemmarna äger en viss andel av denna, samtidigt som de har rätten att nyttja en viss lägenhet. Beslut om fastigheten och gemensamma utrymmen fattas under särskilda former under föreningens årsmöten eller extramöten. Särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen.

Besiktning

Utförs antingen av köparen eller säljaren i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Krävs för att parterna skall ha utfört sin undersökningsplikt respektive upplysningsplikt till fullo.

Bostadsrätt

En upplåtelseform där medlemmarna i en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning på obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser de har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten. Du köper således en del av en ekonomisk förening och dess fastighet.

(Du kan läsa mer om bostadsrätten på separat sida)

Byggfelsförsäkring

Försäkring som enligt lag måste finnas för varje byggnad som innehåller bostäder för permanent- boende. Den skyddar mot väsentliga skador som kan uppstå av olika anledningar. Försäkringen följer huset, även om det under giltighetstiden byter ägare. Gäller i tio år efter slutbesiktningen.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Vid nyproduktion av bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som är byggherre.

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan visar den ekonomiska och tekniska beskrivningen av bostadsrättsföreningens verksamhet över en period på 11 år. Innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt måste föreningen upprätta en ekonomisk plan, som skall granskas av en av Bolagsverket behörig intygsgivare och sedan registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är offentlig och kan vid behov beställas från Bolagsverket. Sker förändringar av väsentlig betydelse skall en ny ekonomisk plan upprättas. Kostnaderna i kalkylen är de slutliga kostnaderna för föreningens hus.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta en särskild lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för den. Förhandstecknaren är skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt av föreningen. Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl (kostnadskalkyl se ovan) över kostnaderna för projektet.

Förskott (handpenning)

En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott. Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten och avtalad summa erlägges i samband med tecknande av förhandsavtal. Denna summa är ofta 10-30% av insatsen.

Kostnadskalkyl

En kalkyl som visar de beräknade kostnaderna och avgifterna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två intygsgivare. Av intyget skall framgå att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar. I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Kalkylen skall vara tillgänglig för förhandstecknaren innan avtalet ingås.

Oäkta bostadsrättsförening

En förening där föreningen har mindre än 60% av föreningens fastighet utnyttjad som bostäder, högre skatt vid försäljning, hela vinsten beskattas! Eventuell vinst kan ej förflyttas till nästa ägda boende.

Pantsättning

När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren (panthavaren) har företräde till utdelning vid utmätning av bostadsrätten om ägaren hamnar i konkurs eller tvångsförsäljning. Panten är en prioriterad fordran, vilket innebär att den går före den med sämre förmånsrätt. För att panträtten ska vara giltig krävs en korrekt pantsättning samt en underrättelse (denuntiation) till bostadsrättsföreningen om pantsättningen. Denna ska göras skriftligen och är då juridiskt bindande. Bostadsrättsföreningen är skyldig att notera pantsättningen i lägenhetsförteckningen och återsända långivarens exemplar av formuläret med ett intyg om att låntagaren är medlem och innehavare av bostadsrätten. Är bostadsrätten redan pantsatt ska detta meddelas långivaren. Kreditbeloppet behöver inte anges.

Stadgar

Stadgarna är föreningens grundläggande regler och de ska registreras hos Bolagsverket. En bostadsrättsförenings stadgar är mer omfattande än för en ekonomisk förening då man ofta vill ta med bestämmelser utöver de obligatoriska. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem, de innehåller också de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen. För att ändra stadgarna krävs godkännande på två stämmor för att dessa ska bli giltiga.

Tillstånd att ta emot förskott

Bolagsverket lämnar tillstånd till en bostadsrättsförening att ta emot förskott när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl och när föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

Upplåtelseavtal

Den allra första gången en bostadsrätt köps, skrivs ett upplåtelseavtal. Detta tecknas mellan föreningen och köparen. Kommande avtal kallas överlåtelseavtal och tecknas mellan säljare och köpare. Det är inte tillåtet att upplåta bostadsrätter utan tillstånd av Bolagsverket. Bolagsverket lämnar tillstånd när en ekonomisk plan har registrerats och bostadsrättsföreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av insatsen till bostadsrättshavarna. Upplåtelseavtalet är skriftligt och ska innehålla parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

Äkta bostadsrättsförening

En förening där minst 60% av föreningens fastighet utnyttjas som bostäder.

Överlåtelseavtal

Avtal mellan parterna vid köp av bostadsrätt.

Överlåtelsebevis

Handling som parterna undertecknar vid tillträde av bostadsrätt. Kvittot på försäljningen och beviset på att äganderätten övergått från säljare till köpare.

Syskonkärlek. Flicka klappar bebis som sover på kinden

HITTA HEM

Det är viktigt att få till den där bostaden så att den känns som ett hem. Om du inte kan det så kan vi hjälpa dig att byta!

”Vi vill hjälpa människor att hitta hem!” Bostad&Co

BEVAKNING

Det är inte lätt att hålla koll på allt när livet pågår. Vi hjälper dig att hitta din bostad!

Klicka på länken nedan och fyll i dina önskemål,
– sedan kontaktar vi dig när vi får en träff!